Regulamin sklepu internetowego
Motoszrocik.pl

 

§ 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy regulamin stanowi zasady korzystania z Serwisu Internetowego Motoszrocik dostępnego pod adresem: www.motoszrocik.pl, w szczególności określa zakres i sposób świadczonych usług drogą elektroniczną, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług droga elektroniczną, tryb postępowania reklamacyjnego. Serwis Internetowy www.motoszrocik.pl jest własnością: Motogop Mariusz Sienkiewicz, Ul. Rejtana 20 41-300 Dąbrowa Górnicza, NIP: 6292016174 („Usługodawca”).
 2. Wszelkie wiadomości do Usługodawcy można kierować na adres e-mail: biuro@motoszrocik.pl lub adres siedziby firmy: Motogop Mariusz Sienkiewicz, Ul. Rejtana 20 41-300 Dąbrowa Górnicza. Możliwy jest także kontakt telefoniczny na numer: 601655504.


 

§ 2
DEFINICJE

 1. Formularz rejestracji – formularz udostępniony na stronie internetowej Serwisu służący do utworzenia Konta Klienta.
 2. Klient – sprzedający lub kupujący będący osobą fizyczną, osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną.
 3. Konto Klienta – funkcjonalność na stronie internetowej Serwisu dostępna po zarejestrowaniu się w Serwisie poprzez Formularz rejestracji umożliwiająca dodanie Ogłoszenia, odpowiedzi na Ogłoszenie, zmianę/aktualizację danych Klienta, dostęp do historii Ogłoszeń 
  i otrzymywania powiadomień o odpowiedzi na Ogłoszenie.
 4. Konsument – Klient będący osobą fizyczną dokonującą ze Usługodawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 5. Kupujący – Klient publikujący Ogłoszenie na temat zamiaru kupna Przedmiotu.
 6. Ogłoszenie - informacja w sprawie woli kupna Przedmiotu zamieszczona na stronach internetowych Serwisu przez Kupującego.
 7. Przedsiębiorca – osoba wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U.2016.1829 t.j.).
 8. Przedmiot – towar, o którym mowa w Ogłoszeniu (części samochodowe).
 9. Przedsiębiorca na prawach Konsumenta - Przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą zawierający z Usługodawcą umowę, jeżeli nie ma charakteru zawodowego. Charakter zawodowy działalności jest weryfikowany na podstawie wpisu tego przedsiębiorcy w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności wskazanych tam kodów Polskiej Klasyfikacji Działalności.
 10. Serwis – Serwis internetowy www.motoszrocik.pl będący internetową giełdą części samochodowych.
 11. Regulamin – niniejszy Regulamin regulujący warunki świadczenia usług drogą elektroniczną.
 12. Sprzedawca– Klient odpowiadający na Ogłoszenie poprzez złożenie oferty sprzedaży.
 13. Usługi – 1) usługa prowadzenia Konta Klienta 2) usługa udostępniania Serwisu w celu publikacji Ogłoszenia 3) usługa udostępniania Serwisu w celu prezentowania wizytówki Sprzedawcy.


 

§ 3
USŁUGI

 1. Usługodawca świadczy Usługi na podstawie Regulaminu.
 2. Usługi świadczone są nieodpłatnie.
 3. Usługi są realizowane wyłącznie na rzecz Klienta posiadającego Konto Klienta.
 4. Usługodawca nie jest stroną transakcji zawieranej pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym, w szczególności transakcji sprzedaży Przedmiotów. Usługodawca nie pośredniczy również w transakcjach pomiędzy Sprzedawcą a Kupujących i nie przyjmuje jakichkolwiek płatności z tego tytułu. Umowa pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym zawierana jest bez udziału Usługodawcy.
 5. Korzystanie z Usług możliwe jest pod warunkiem korzystania z następujących przeglądarek internetowych: Firefox, Chrome, Opera, Safari - w najnowszych wersjach dostępnych na dzień 1 sierpnia 2021 r.
 6. Do korzystania z Usług i funkcjonalności Serwisu konieczne jest ponadto:
  1. aktywne konto poczty elektronicznej (adres e-mail);
  2. włączona obsługa plików cookie;
  3. włączona obsługa mechanizmów JavaScript.
 7. Usługodawca dołoży wszelkich starań w celu świadczenia Usług w sposób nieprzerwany. Wyjątkiem mogą by przerwy techniczne i awarie techniczne, o których Usługodawca poinformuje Klienta w miarę możliwości, z najdłuższym możliwym wyprzedzeniem.
 8. Strona internetowa Serwisu wykorzystuje pliki cookie. Szczegóły dotyczące cookie znajdują się w Polityce prywatności dostępnej pod adresem https://motoszrocik.pl/polityka-prywatnosci. 
 9. Klient przed skorzystaniem z Usługi potwierdza zapoznanie się z treścią Regulaminu.
 10. Usługodawca zastrzega sobie prawo do natychmiastowego zablokowania Konta Klienta w przypadkach stwierdzenia łamania warunków Regulaminu lub przepisów prawa, a także w przypadku stwierdzenia działania na szkodę Usługodawcy.


 

§ 4
ZAKŁADANIE KONTA KLIENTA I WYPOWIEDZENIE UMOWY

 1. Założenie Konta Klienta jest dobrowolne. Do umieszczenia Ogłoszenia i odpowiedzi na Ogłoszenie jest konieczne założenie Konta Klienta.
 2. W celu założenia Konta Klienta, Klient wypełnia Formularz rejestracji, w którym podaje następujące dane:
  1. adres e-mail;
  2. hasło do Konta Klienta.  
 3. Po podaniu danych, Klient powinien potwierdzić adres mail klikając w link aktywacyjny wysłany na podany adres e-mail.
 4. W celu odpowiedzi na ofertę Sprzedawcy lub Kupującego niezbędne jest ponadto podanie następujących danych:
  1. imię i nazwisko;
  2. numer telefonu;
  3. kod pocztowy;
  4. województwo;
  5. miasto.
 5. Dodatkowo, w celu prowadzenia wizytówki Sprzedawcy przez Usługodawcę, Sprzedawca może dobrowolnie podać: ulicę, numer budynku, numer lokalu, logotyp oraz opis firmy.
 6. Zalogowanie na Konto Klienta po zarejestrowaniu wymaga podania adresu e-mail oraz hasła podanych w Formularzu rejestracji.
 7. Klient zobowiązany jest zachować w tajemnicy i zabezpieczyć login oraz hasło do Konta Klienta w taki sposób, aby nie miały do nich dostępu osoby nieuprawnione.
 8. Klient zobowiązany jest podać w trakcie rejestracji dane prawdziwe i aktualne.
 9. Klient w każdym czasie bez podania przyczyny i ponoszenia opłat może usunąć wysyłając prośbę o usunięcie Konta na adres e-mail Usługodawcy. Wystosowanie prośby o usunięcie Konta uważa się za wypowiedzenie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną. Wraz z usunięciem Konta, automatycznie usuwane są Ogłoszenia i wizytówki.
 10. Usługodawca ma prawo wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, gdy:
  1. Klient nie wykazywał aktywności na Koncie Klienta i nie logował się na Konto w ciągu 12 miesięcy od ostatniej czynności na Koncie Klienta;
  2. cel rejestracji Konta Klienta jest oczywiście sprzeczny z zasadami funkcjonowania Serwisu;
  3. treść Ogłoszenia lub wizytówki jest sprzeczna z obowiązującymi obyczajami, nawołuje do przemocy, popełnienia przestępstwa, narusza prawa, w tym prawa osób trzecich (w szczególności prawa własności intelektualnej i dobra osobiste);
  4. Klient w rażący lub uporczywy sposób narusza postanowienia Regulaminu;
  5. otrzymał zawiadomienie od organów państwowych o bezprawnym lub niezgodnym ze stanem faktycznym charakterem podanych danych osobowych lub danych dotyczących działalności Klienta;
  6. uzyskał wiarygodną informację o bezprawnym lub niezgodnym ze stanem faktycznym charakterem podanych danych osobowych lub danych dotyczących działalności Klienta i uprzednio zawiadomił Klienta o możliwości zablokowania Konta Klienta;
  7. podane przez Klienta dane osobowe budzą obiektywnie uzasadnione wątpliwości co do ich poprawności lub zgodności ze stanem faktycznym, a wątpliwości tych nie udało się usunąć poprzez kontakt telefoniczny lub drogą elektroniczną z Klientem, przy czym przez obiektywnie uzasadnione wątpliwości rozumie się podanie nazwy nieistniejącej miejscowości, nieistniejącej ulicy w danej miejscowości, podanie fikcyjnych danych identyfikacyjnych.


 

§ 5
ZAWARCIE UMOWY ŚWIADCZENIA USŁUG

 1. Na stronach Serwisu prezentowane są Ogłoszenia.
 2. Umieszczenie Ogłoszenia na stronach Serwisu, założenie Konta Klienta (po kliknięciu w link aktywacyjny wysłany na adres e-mail podany podczas rejestracji), przekazanie wizytówki do publikacji stanowi zawarcie umowy o świadczenie danej Usługi.
 3. Publikacja Ogłoszenia następuje automatycznie po dodaniu Ogłoszenia przez Klienta.
 4. Założenie Konta następuje po kliknięciu w link podany w wiadomości e-mail wysłanej na adres wskazany w formularzu.
 5. Przekazanie wizytówki do publikacji następuje automatycznie po wprowadzeniu danych.
 6. Klient może posiadać tylko jedno Konto w Serwisie.
 7. Umowa o prowadzenie Konta Klienta i publikacji wizytówki zostaje zawarta na czas nieokreślony.
 8. Umowa o publikację Ogłoszenia zostaje zawarta na czas 30 dni z możliwością przedłużenia (ponownej aktywacji na ten sam okres).
 9. Zasady publikacji Ogłoszeń: do Ogłoszenia można dodać max. 3 zdjęcia; każde Ogłoszenie powinno spełniać kryteria wskazane w formularzu dodawania Ogłoszeń. Istnieje możliwość edycji Ogłoszenia z po zalogowaniu na Konto Klienta.
 10. Z momentem publikacji Ogłoszenia Klient udziela Usługodawcy niewyłącznej licencji na utrwalanie, zwielokrotnianie, rozpowszechnianie całości lub części Ogłoszenia w celu umożliwienia jego wyświetlenia przez odbiorcę Serwisu za pośrednictwem Internetu.


 

§ 6
PRAWO KONSUMENTA DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Zgodnie z ustawą o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 683) konsument, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów.
 2. Konsument może odstąpić od umowy, składając przedsiębiorcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy, którego wzór znajduje się do pobrania pod adresem https://motoszrocik.pl/regulamin, z tym że nieskorzystanie z wzoru oświadczenia nie jest obowiązkowe dla jego skuteczności. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem w następujący sposób:
  1. drogą elektroniczną na adres e-mail Usługodawcy wskazany w §1,
  2. w formie pisemnej pocztą tradycyjną na adres do korespondencji Usługodawcy wskazany w §1.
 3. Usługodawca niezwłocznie przesyła Konsumentowi potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy na wskazany przez Konsumenta adres e-mail.
 4. Konsument ma prawo do odstąpienia od umowy bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów.
 5. Za wyraźną zgodą Konsumenta wyrażoną przed rozpoczęciem świadczenia Usługi przez Usługodawcę następuje z chwilą umieszczenia Ogłoszenia w Serwisu, a zatem przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 1 przewidzianego na odstąpienie od Umowy. Zgodnie z art. 38 pkt. 13 Ustawy o prawach konsumenta w przypadku wyrażenia zgody, o której mowa w zdaniu poprzednim, Konsumentowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy jeżeli Usługodawca spełni świadczenie przed upływem terminu, o którym mowa w ust.1. Wyrażenie przez Konsumenta zgody na świadczenie Usługi przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy powoduje utratę prawa do odstąpienia od Umowy.


 

§ 7
POSTANOWIENIA DOSTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCY NA PRAWACH KONSUMENTA

 1. Przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą jest objęty ochroną przewidzianą Ustawą o prawach konsumenta, pod warunkiem, że Umowa, którą zawiera z Usługodawcą, nie ma charakteru zawodowego.
 2. Osoba prowadząca działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu jest objęta ochroną przysługującą Konsumentowi w zakresie:
  1. niedozwolonych postanowień umownych — tzw. klauzul abuzywnych,
  2. odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne,
  3. prawa odstąpienia od umowy zawartej na odległość, zgodnie z §6.
 3. Przedsiębiorca, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu traci uprawnienia z tytułu ochrony konsumenckiej w przypadku, gdy umowa, którą zawarł z Usługodawcą posiada charakter zawodowy, który jest weryfikowany na podstawie wpisu tego przedsiębiorcy w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności wskazanych tam kodów Polskiej Klasyfikacji Działalności.
 4. Przedsiębiorcy, o których mowa w ust 1 niniejszego paragrafu nie są objęci ochroną instytucjonalną zapewnioną dla Konsumentów przez powiatowych rzeczników praw konsumenta jak również Prezesa UOKiK.


 

§ 8
POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 1. Klient ma prawo zgłaszać reklamację, w przedmiocie niewykonania lub nienależytego wykonania Usługi.
 2. Klient powinien zgłosić Usługodawcy wszelkie reklamacje, o których mowa w ust. 1 najpóźniej w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia wystąpienia usterki / błędu / wady.
 3. Wszelkie reklamacje dotyczące Usługi powinny być zgłaszane poczta elektroniczną na adres e-mail Usługodawcy lub na piśmie na adresy Usługodawcy wskazany §1 Regulaminu.
 4. W zgłoszeniu reklamacji Klient powinien opisać występujący błąd lub wadę oraz określić czas, miejsce i okoliczności jej występowania (wraz z podaniem wersji i nazwy przeglądarki, na której błąd lub wada występuje).
 5. Zgłoszona reklamacja podlega rozpoznaniu w terminie 14 dni od jej otrzymania przez Usługodawcę. W tym terminie Usługodawca zobowiązany jest do przedstawienia Użytkownikowi (poczta elektroniczna na adres wskazany w trakcie rejestracji lub na piśmie) swojego stanowiska w sprawie zgłoszonej reklamacji wraz z uzasadnieniem.
 6. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego Użytkownikowi przysługuje prawo dochodzenia roszczeń w postępowaniu sądowym lub z wykorzystaniem pozasądowych form rozstrzygania sporów.
 7. Usługodawca nie świadczy wsparcia technicznego ani pomocy dotyczącej obsługi oprogramowania zainstalowanego na komputerze / telefonie / tablecie czy innym urządzeniu Klienta.

 

§9
PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem danych osobowych Klienta w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych jest Usługodawca.
 2. Usługodawca zapewnia ochronę powierzanych mu przez Klientów do przetwarzania danych osobowych. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z przepisami obowiązującego prawa, a w szczególności w: Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 5.4.2016) (dalej jako: RODO), Ustawie o ochronie danych osobowych Ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz odpowiednich aktach wykonawczych do tej ustawy.
 3. Przetwarzanie danych osobowych Klientów następuje w celu zapewnienia prawidłowej realizacji Usługi oraz w innych celach jeśli Klient wyrazi na to odrębną, wyraźną zgodę.
 4. W ramach realizacji Usługi przetwarzane są dane osobowe Klienta szczegółowo wskazane w polityce prywatności dostępnej na stronach internetowych Serwisu.
 5. W przypadku zakończenia obowiązywania umowy z dowolnej przyczyny lub innym przypadku zakończenia świadczenia tej Usługi, Usługodawca zobowiązuje się do usunięcia bazy danych Klientów z serwerów, w terminie do 180 dni od dnia zakończenia usługi.
 6. Usługodawca stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez Klientów, w szczególności uniemożliwiające dostęp do nich osób trzecich lub ich przetwarzanie z naruszeniem przepisów prawa, zapobiegające utracie danych, ich uszkodzeniu lub zniszczeniu.
 7. Zagadnienia związane z ochroną i wykorzystywaniem danych niestanowiących danych osobowych (w tym tzw. ciasteczek) uregulowane są w Polityce Prywatności zamieszczonej w na stronie internetowej w zakładce Polityka Prywatności.


 

§ 10
POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta 
  z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji 
  i Konsumentów:
  1. http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php;
  2. http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz
  3. http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
 2. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
  1. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Usługodawcą do podmiotu uprawnionego do prowadzenia postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich w rozumieniu ustawy z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz.U. z 2016 r. poz. 1823) właściwego dla Usługodawcy: Inspekcja Handlowa w Katowicach: ul. Brata Alberta 4, 40-019 Katowice.
  2. Konsument uprawiony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Usługodawcą;
  3. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Usługodawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).
 3. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji 
  i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.


 

§ 11
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta; ustawy o ochronie danych osobowych.
 2. W Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu w następujących przypadkach: a) konieczność dostosowania Regulaminu do przepisów prawa b) konieczność dostosowania Regulaminu do zalecenia, interpretacji, orzeczenia, postanowienia lub decyzji organu władzy publicznej lub orzeczenia sądowego, o ile mają wpływ na treść Regulaminu c) wprowadzenie nowych usług, zmiany zakresu lub charakteru usług d) zmiany warunków technicznych świadczenia usług e) zmiany zakresu działalności Usługodawcy f) korekty błędów stylistycznych, literówek, innych zmian niemających merytorycznego charakteru. Zmiany Regulaminu nie będą naruszać praw nabytych Klientów.
 3. Aktualna wersja Regulaminu jest dostępna na stronie https://motoszrocik.pl/regulamin. O każdej zmianie Regulaminu posiadający Konto Klienci zostaną ponadto powiadomieni drogą mailową z prawem wypowiedzenia umowy w terminie 14 dni. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie z upływem terminu wypowiedzenia. Do zamówień złożonych przed wejściem w życie zmian Regulaminu stosuje się postanowienia Regulaminu w brzmieniu obowiązującym w zawarcia Umowy.
 4. Jeśli obowiązujące prawo przyznaje Klientowi będącego Konsumentem korzystniejsze, uregulowania niż te, które są zawarte w niniejszym Regulaminie, odpowiednie postanowienia Regulaminu są bezpośrednio zastępowane przez konkretne normy obowiązującego prawa i tym samym są wiążące dla Usługodawcy.
 5. Regulamin wchodzi w życie w dniu 1 sierpnia 2021 r.

 

Załącznik: wzór odstąpienia od umowy (pdf)